Studia I stopnia

Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie Studentom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub osiągnięcie sukcesu na poszczególnych szczeblach kierowniczych w różnorodnych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i innych organizacjach nie nastawionych na zysk. Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje, które dają im szerokie możliwości wyboru ofert pracy i zapewniają właściwą realizację obowiązków zawodowych z zakresu: sprzedaży, finansów i rachunkowości, logistyki, polityki kadrowej, hotelarstwa i marketingu.

Sylwetka absolwenta

Program studiów został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali absolwenci o wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania wraz z umiejętnościami zastosowania w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik: organizatorskich, finansowych, marketingowych, kadrowych, logistycznych i innych, w zależności od wybranej przez siebie specjalności. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, jak również do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent posiada szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia, które obejmują wszelkie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne z różnorodnych branż i sektorów, jednostki administracji publicznej oraz inne organizacje non-profit. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im pracę w działach: sprzedaży, kadr, finansów i rachunkowości, marketingu oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Moduły Specjalnościowe

Moduł zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę z zakresu: prawa gospodarczego, oceny projektów inwestycyjnych, bankowości, zarządzania ryzykiem czy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Celem modułu jest wykształcenie profesjonalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę o zarządzaniu finansami i rachunkowości, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci, kończąc ten moduł kształcenia, potrafią: posługiwać się narzędziami rachunkowymi oraz komputerowymi technikami wspomagającymi zarządzanie finansami, przygotować biznes plan, wdrażać i posługiwać się systemami rachunkowymi oraz dokumentami finansowymi.

Moduł zajęć jest skierowany do osób chcących pracować w działach HR, jak również do aktywnych zawodowo specjalistów z zakresu kadr i płac, którzy pragną doskonalić swoje kompetencje. Program modułu jest skoncentrowany na praktycznych aspektach zarządzania z zakresu polityki kadrowej oraz przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych. Dzięki temu studenci otrzymują aktualną wiedzę i umiejętności z obszarów: prawa pracy, motywowania, oceniania pracowników, wartościowania pracy i budowania systemów wynagrodzeń, naliczania obciążeń podatkowych i składek ZUS, zastosowania systemów informatycznych w praktyce kadrowo-płacowej, a także psychologii w zarządzaniu.

Moduł zajęć przygotowuje do pracy w branży handlowej oraz w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Absolwenci są przygotowywani do pełnienia funkcji zarządczych w zakresie zarządzania sprzedażą lub działem marketingu, jak również pełnienia funkcji doradczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu tego modułu studenci pracują zwykle jako: dyrektor działu handlu, menedżer sprzedaży, menedżer obsługi klienta, kierownik dystrybucji, kierownik zespołu sprzedażowego, doradca/opiekun klienta, agent handlowy. Moduł zajęć jest wzbogacony o zajęcia z zakresu coachingu, które są prowadzone przez akredytowanego coacha.

Celem modułu zajęć jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, która wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w procesie zarządzania rozwojem lokalnym oraz w sektorze administracji publicznej. Absolwenci tej specjalności znają podstawy prawne i ustrój administracji publicznej RP, rozumieją podstawowe problemy funkcjonowania współczesnej administracji, potrafią kształtować relacje między sferą publiczną i prywatną oraz efektywnie zarządzać przestrzenią publiczną i zasobami naturalnymi, a także uczestniczyć w formułowaniu strategii rozwoju miast, gmin i regionów. Moduł obejmuje również bardzo istotne kwestie przygotowania i zarządzania projektami oraz finansami jednostek samorządu terytorialnego.