Studia I stopnia

Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie Studentom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub osiągnięcie sukcesu na poszczególnych szczeblach kierowniczych w różnorodnych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i innych organizacjach nie nastawionych na zysk. Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje, które dają im szerokie możliwości wyboru ofert pracy i zapewniają właściwą realizację obowiązków zawodowych z zakresu: sprzedaży, finansów i rachunkowości, logistyki, polityki kadrowej, hotelarstwa i marketingu.

Sylwetka absolwenta

Program studiów został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali absolwenci o wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania wraz z umiejętnościami zastosowania w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik: organizatorskich, finansowych, marketingowych, kadrowych, logistycznych i innych, w zależności od wybranej przez siebie specjalności. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, jak również do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent posiada szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia, które obejmują wszelkie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne z różnorodnych branż i sektorów, jednostki administracji publicznej oraz inne organizacje non-profit. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im pracę w działach: sprzedaży, kadr, finansów i rachunkowości, marketingu oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Specjalności kierunku zarządzanie

Specjalność przygotowuje do pracy w branży handlowej oraz w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Absolwenci tej specjalności zdobędą nowoczesną wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy na wielu różnorodnych stanowiskach w obszarze marketingu i sprzedaży, a przede wszystkim w sektorze handlu. Studenci są przygotowywani do pełnienia funkcji zarządczych w zakresie zarządzania sprzedażą lub działem marketingu, jak również pełnienia funkcji doradczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zarządzania sprzedażą (m.in: dyrektorów działów handlowych, menedżerów: sprzedaży, obsługi klienta, dystrybucji lub handlu; kierowników zespołów sprzedażowych; doradców i opiekunów klientów; agentów handlowych).

Celem specjalności jest przygotowanie cenionych na rynku pracy ekspertów zajmujących się planowaniem, sterowaniem i koordynacją procesów przepływu dóbr i informacji, w których uczestniczą krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę jako kadra kierownicza średniego szczebla w komórkach logistycznych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Mogą ponadto kontynuować naukę na studiach magisterskich oraz podyplomowych.

Specjalność pozwala nabyć wiedzę merytoryczną z zakresu: finansowania działalności gospodarczej, zarządzania ryzykiem, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej czy rachunkowości zarządczej. Celem specjalności jest wykształcenie profesjonalnych menedżerów, którzy: posiadają szeroką wiedzę o zarządzaniu oraz z dziedzin pokrewnych, a także są w pełni przygotowani do wykorzystania jej w praktyce, znają i potrafią wykorzystać narzędzia rachunkowe oraz systemy informatyczne i informacyjne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, potrafią wdrażać i posługiwać się systemami rachunkowymi oraz dokumentami finansowymi.

Celem specjalności jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, która wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w procesie zarządzania rozwojem lokalnym oraz w sektorze administracji publicznej. Absolwenci tej specjalności: znają i rozumieją podstawy prawne i istotę ustroju administracji publicznej RP, rozumieją podstawowe problemy funkcjonowania współczesnej administracji, umieją kształtować relacje między sferą publiczną i prywatną, potrafią efektywnie zarządzać przestrzenią publiczną i zasobami naturalnymi, uczestniczyć w kształtowaniu organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz w formułowaniu strategii rozwoju miast, gmin i regionów.

Specjalność przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich oraz zajmujących się usługami pokrewnymi. To propozycja edukacyjna dla osób komunikatywnych, przedsiębiorczych oraz lubiących pracę z ludźmi. Program specjalności umożliwia zdobycie nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: kompleksowej obsługi grup turystycznych, projektowania i organizowania imprez turystycznych, obsługi klienta, zarządzania hotelem, tworzenia atrakcyjnej oferty produktów i usług turystyczno-hotelarskich. Studenci poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich oraz nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w sektorze turystycznym.

Specjalność jest oferowana dla osób, które chcą pracować przy tworzeniu, rozwijaniu i wykorzystywaniu informatycznych systemów narzędziowych stosowanych w gospodarce np. systemów finansowo-księgowych ale także posiadać umiejętność tworzenia systemów ekspertowych wykorzystywanych do modelowania i analizy zjawisk gospodarczych. W trakcie zajęć studenci zapoznają się między innymi z budową i zasadami użytkowania systemów finansowo-księgowych, będą tworzyć własny system ekspertowy, a także uczyć się prezentować swoje opracowania w Internecie.

Specjalność jest skierowania do osób chcących pracować w działach HR, jak również do aktywnych zawodowo specjalistów z zakresu kadr i płac, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i kompetencje. Program studiów jest skoncentrowany na praktycznych aspektach zarządzania w zakresie polityki kadrowej. Dzięki temu studenci otrzymują aktualną wiedzę i umiejętności z obszarów: prawa pracy, motywowania, oceniania pracowników, zastosowania systemów informatycznych w praktyce kadrowo-płacowej.

Celem specjalności jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, która wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwenci tej specjalności: znają komputerowe techniki wykorzystywane w zarządzaniu, mają wiedzę w zakresie zarządzania logistyką, umiejętnie kształtują relacje z klientami i posługują się technikami sprzedaży, potrafią przygotować biznesplan. Program studiów jest skoncentrowany przede wszystkim na praktycznych aspektach zarządzania.

Celem specjalności jest rozwijanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników ośrodków pomocy społecznej tak, aby skutecznie przygotować ich do pełnienia roli menedżerów jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej. Absolwenci tej specjalności: znają praktyczne aspekty pełnienia funkcji kierowniczej, potrafią przeprowadzić ewaluację działań prowadzonych w ramach pomocy społecznej, mają kompetencje w obszarze promocji jednostek pomocy społecznej i reklamy społecznej oraz wiedzę z zakresu prawa administracyjnego.

Program specjalności jest ukierunkowany na zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej pracy we wszelkich jednostkach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. W toku studiów student zapozna się ze specyfiką zarządzania kryzysowego, nauczy się jak administrować procesami bezpieczeństwa w administracji samorządowej, pozna rodzaje zagrożeń oraz sposoby ich zapobiegania, a także wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Ten profil kształcenia jest adresowany w szczególności do osób poszukujących zatrudnienia w: jednostkach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, policji, straży miejskiej, straży granicznej oraz firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.