Studia I stopnia

Głównym celem kształcenia na kierunku Praca socjalna jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności umożliwiających im sprawne i skuteczne funkcjonowanie w ramach systemu pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich podmiotów, jak: domy pomocy  społecznej, centra pomocy rodzinie, urzędy pracy czy zakłady karne. Program studiów został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali absolwenci o wszechstronnej wiedzy z zakresu pomocy społecznej wraz z umiejętnościami zastosowania jej w pracy zawodowej. Przy ustalaniu efektów i programu kształcenia brano pod uwagę rozwiązania stosowane w kilku wybranych uczelniach zagranicznych, głównie tych, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programu Erasmus.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę humanistyczną, społeczną i medyczną pozwalającą poznać istotę człowieka i procesy społeczne. Zna budowę i funkcje organizmu człowieka, co umożliwia zrozumienie procesów fizyko-biologicznych oraz psychicznych zachodzących w jego organizmie. Powinien również posiadać wiedzę zarządczą i prawną dotyczącą determinantów systemu pomocy społecznej i działalności służb społecznych. Absolwent umie rozwiązywać problemy w wybranych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, jak również migracji czy uchodźstwa.  Przy ustalaniu efektów i programu kształcenia brano pod uwagę rozwiązania stosowane w kilku wybranych uczelniach zagranicznych, głównie tych, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programu Erasmus.

Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku Praca socjalna przygotowują studentów pod względem praktycznym do pracy z grupami ryzyka, osobami marginalizowanymi społecznie, osobami starszymi, bezrobotnymi i niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Posiada tym samym kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pracownik socjalny. Ukończenie kierunku daje także możliwość wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej.

SPECJALNOŚCI KIERUNKU PRACA SOCJALNA

Program specjalności został przygotowany w ten sposób, aby absolwenci posiadali kompetencje w zakresie kompleksowego udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym. W ramach specjalności studenci poznają zasady organizacji opieki nad osobą starszą i metodykę pracy opiekuńczej. Znają ponadto aspekty psychologiczne, socjologiczne i medyczne związane z aktywizacją i opieką nad osobami starszymi.

Specjalność przybliża problematykę kształtowania kompetencji emocjonalnych, zasad opieki nad osobami chorymi przewlekle i niepełnosprawnymi oraz organizacji systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w innych krajach. Absolwent będzie przygotowany do tworzenia i wspierania istniejących organizacji społecznych, stowarzyszeń samopomocowych i pożytku publicznego, jak również do organizowania działań środowiskowych aktywizujących lokalne społeczności. Specjalność daje zatem szerokie podstawy merytoryczne w zakresie planowania kariery i własnego rozwoju w ramach różnorodnych jednostek świadczących usługi pomocy społecznej.

Praca socjalna i resocjalizacja to nieodłączne elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Unii Europejskiej. Program specjalności obejmuje zagadnienia poświęcone mediacjom, psychologii społecznej, a w szczególności doskonaleniu warsztatu pracy z dziećmi i młodzieżą. Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie studentów do pracy w zakładach: poprawczych, wychowawczych, socjoterapeutycznych, karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organizacjach pozarządowych działających na rzecz profilaktyki i rehabilitacji społecznej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia.