Międzynarodowe certyfikaty audytorskie Warsztaty przygotowujące do egzaminu

Uczestnik warsztatów zdobędzie wiedzę z zakresu profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego w wymiarze międzynarodowym oraz sposobu dojścia do skutecznego uzyskania certyfikatu międzynarodowego w zakresie audytu wewnętrznego. Ponadto pozyskaumiejętności w zakresiestosowania międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego wg IIA, a także prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami PPZAW (profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego) IIA. Absolwent warsztatów nabędzie postawy dotyczące niezależności i obiektywizmu w ocenie audytorskiej oraz etyki postępowania w trakcie realizacji zadań audytowych.
Program:
1. Wprowadzenie
2. Podstawy wykonywania audytu wewnętrznego w JSFP
3. Standardy audytu, nowoczesne podejście do roli i zadań audytora wewnętrznego w JSFP
4. Audytor wewnętrzny jako doradca w bieżącym zarządzaniu jednostką
5. Ćwiczenia – praca w grupach
6. Podsumowanie , pytania
7. Rola i zadania IIA (The Institute of Internal Auditors -Instytutu Audytorów Wewnętrznych)
8. Zasady certyfikacji IIA (certyfikat CIA® – Certified Internal Auditor® , certyfikat CGAP ® – Certified Government Auditing Professional®)
9. Standardy audytu wewnętrznego ( INTOSAI; IIA – poradniki ) i ich odniesienie do praktyki egzaminów w ramach certyfikacji IIA .
10. Specyfika programu certyfikacji w ramach Certified InternalAuditor®
11. Specyfika programucertyfikacji w ramach Certified Government Auditing Professional®
12. Wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki sektora publicznego objętego programem CGAP
13. Ćwiczenia praktyczne – testy poglądowe w ramach programu certyfikacji CIA i CGAP

Czas trwania warsztatów:
28 godzin, w trybie sobotnio-niedzielnym

Koszt uczestnictwa:
1. 1399,00 zł od osoby – przy zgłoszeniu do 15 lutego 2018 roku
2. 1500,00 zł od osoby – przy zgłoszeniu po 15 lutego 2018 roku

Absolwent zajęćotrzyma dyplom ukończenia warsztatów, wystawiony przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku.
Miejsce realizacji warsztatów:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
Kierownik merytoryczny: Dorota Agnieszka Żytyniec
Sekretarz:Anna Kuklińska, tel.691 382 454, 691 826 329

Informacja o wykładowcy:
Krzysztof Radecki (ABI, audytor wewnętrzny CGAP®, ISACA Warsaw Chapter)

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Certyfikat Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych poświadczający uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze administracji państwowej (Certified Government Auditing Professional®), egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów uprawniający do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
W 2007 roku uzyskanie uprawnień trenera Ministerstwa Finansów w zakresie audytu wewnętrznego.
W 2016roku Studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej, kierunek cyberbezpieczeństwo.23 lata doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć dydaktycznych – tj. m.in.: prezentacje publiczne, seminaria, wykłady, warsztaty dla: firm komercyjnych w ramach zawodowych obowiązków i działań jako menedżer z 11 letnim doświadczeniem pracy w instytucjach finansowych; sektora publicznego w trakcie swojej 14 letniej pracy audytora wewnętrznego w instytucjach publicznych oraz jako wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych.Od 2014rokujego zainteresowania zawodowe nakierowane są głównie na promowanie wiedzy i praktyki w zakresie audytu zintegrowanego (Integrated Auditing) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem , również. w kontekście sprawnej i efektywnej kontroli zarządzania.