KONKURS „MŁODY MENEDŻER” – WYGRAJ NAWET 100 % ULGI W CZESNYM!

Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku organizuje kolejną edycję konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod nazwą Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „MŁODY MENEDŻER 2016”.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz motywowanie młodzieży do zainteresowania zjawiskami i procesami społecznymi oraz ekonomicznymi. Podstawowy przedmiot Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu mikroekonomii, zarządzania i marketingu, finansów oraz przedsiębiorczości.

 

Głównym sponsorem nagród jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w Konkursie i gadżety reklamowe.
 • Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody nadane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapewnia laureatom trzech pierwszych miejsc następujące nagrody:
  • za zajęcie I miejsca – możliwość podjęcia nauki na kierunku ZARZĄDZANIE w WSFiZ w Filii w Ełku bez opłaty czesnego za I rok studiów (100 % ulgi w czesnym);
  • za zajęcie II miejsca – pomniejszenie czesnego za I rok studiów na kierunku ZARZĄDZANIE w WSFiZ w Filii w Ełku o 50% (50% ulgi w czesnym);
  • za zajęcie III miejsca – pomniejszenie czesnego za I rok studiów na kierunku ZARZĄDZANIE w WSFiZ w Filii w Ełku o 30% (30% ulgi w czesnym).
 • Ponadto laureaci otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne wysyłane do dyrektorów ich szkół. Zapoznaj się z regulaminem 2016 konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz techników, którzy dobrowolnie zadeklarują swój udział.

 1. Konkurs odbywa się w siedzibie Uczelni, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk w dniu 17 marca 2016 r.
 2. Informacja o terminie przeprowadzenia Konkursu podawana jest do wiadomości publicznej minimum na 2 tygodnie przed planowanym terminem jego przeprowadzenia. Zaproszenia do udziału w Konkursie wysyłane są do dyrektorów szkół średnich pocztą, wywieszane są na terenie uczelni oraz, w miarę możliwości, nagłaśniane w środkach masowego przekazu.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się z regulaminem Konkursu i pisemną akceptacją jego postanowień;
 2. pisemnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu;
 3. Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926, z póź. zmianami).
 4. wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go na adres:  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku ul. Grunwaldzka 1, 19 – 300 Ełk
 5. nadesłania zgłoszenia do dnia  11 marca 2016 r.

Kontakt

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku ul. Grunwaldzka 1, 19 – 300 Ełk

mgr Anna Kuklińska tel. 087 621 80 97 lub e-mail: anna.kuklinska@wsfiz.edu.pl